Πληροφορίες

Αθήνα, Greece
Η σχολή μετράει 23 χρόνια εμπειρίας, σωστής και υπομονετικής δουλειάς για την εκμάθηση των υποψηφίων οδηγών. Στη σχολή γίνονται θεωρητικά μαθήματα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων παρουσίασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τα πρακτικά μαθήματα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρεισθε με μετακινήσεις, καθώς ο δάσκαλος με το εκπαιδευτικό όχημα έρχεται στην περιοχή σας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Πρ)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Πρ)
Οι πρόσθετες πινακίδες συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:
– Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα [π.χ. τοποθετώντας την πρόσθετη πινακίδα ανακάμπτοντος ελιγμού (φουρκέτας) στην πινακίδα της επικίνδυνης καμπύλης, εξειδικεύεται το μήνυμα και γίνεται σαφέστερο το μέγεθος του κινδύνου (παράδειγμα 1)] ή
– να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα [π.χ. παρέχεται το μήνυμα ότι οι συνεχείς στροφές είναι σε μήκος 1.000 m με την τοποθέτηση της πρόσθετης πινακίδας Πρ-2 στην πινακίδα συνεχομένων στροφών (παράδειγμα 2)].
Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).
 
Παράδειγμα 1
Παράδειγμα 2

Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πρόσθετες πινακίδες είναι:
(Πρ-1)
Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος μ’ αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 200 μ.).
(Πρ-2)
Μήκος του επικινδύνου τμήματος ή της περιοχής, στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα περιορισμός (π.χ. 1 χλμ).
(Πρ-3α)
Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί ...(π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.


(Πρ-3β)
Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5) μ. και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.
(Πρ-3γ)
Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.
(Πρ-4α)
Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
(Πρ-4β)
Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
(Πρ-4γ)
Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
(Πρ-4δ)
Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.


(Πρ-4ε)
Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.
(Πρ-5)
Πάγος.
(Πρ-6)
Βροχή.


(Πρ-7)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-δ).
(Πρ-8)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-9)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).
(Πρ-10)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-11)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-12)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Υ (π.χ. α-γ).
(Πρ-13)
Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
(Πρ-14α)
Επικίνδυνη κλειστή στροφή Αριστερά (14α)
(Πρ-14δ)
Επικίνδυνη κλειστή στροφή
Δεξιά 14(δ).
(Πρ-15α)
Ανακάπτων ελιγμός Αριστερά (15α)
(Πρ-15δ)
Ανακάπτων ελιγμός
Δεξιά (15δ)